ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ
www.reklamnarabotilnica.comИзползването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. К и К спорт ЕООД, като собственик на сайта си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта и влезнат в сила след датата на публикуване.

І. Общи условия:

 • www.reklamnarabotilnica.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на К и К спорт ЕООД.

Данни на фирма К и К спорт ЕООД:

Име на фирмата: К и К спорт ЕООД (регистрирана по ЗДДС и ЗЗЛД)
Адрес: гр. София, ул. Иван Вазов №17
МОЛ: Калоян Янев
Ид. № BG131109066
Телефон: (02) 9810284
Email: sales@kk-bg.com
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от К и К спорт ЕООД.
 • Всички цени в www.reklamnarabotilnica.com са в български левове с включено ДДС, освен ако не е отбелязано друго!
 • К и К спорт ЕООД чрез www.reklamnarabotilnica.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на завършване на конкретната поръчка.
 • При липса на складова наличност от заявената стока К и К спорт ЕООД чрез www.reklamnarabotilnica.com, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката К и К спорт ЕООД чрез www.reklamnarabotilnica.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от К и К спорт ЕООД чрез www.reklamnarabotilnica.com на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
 • К и К спорт ЕООД чрез www.reklamnarabotilnica.com се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
 • К и К спорт ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.reklamnarabotilnica.com.
 • К и К спорт ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, получени от Клиента (различие на цветове дъжлащо се на технологията на представяне на снимковия материал и др.)
 • К и К спорт ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация.
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. К и К спорт ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

II. Права и задължения на страните:

1. К и К спорт ЕООД се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни.
 • да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока.
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:

 • да посочи точни данни за фирмата си или три имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки.
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки.
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 • Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

ІІІ. Отговорност:

 • К и К спорт ЕООД чрез www.reklamnarabotilnica.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които К и К спорт ЕООД чрезwww.reklamnarabotilnica.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на К и К спорт ЕООД чрез www.reklamnarabotilnica.com.

ІV. Арбитраж:

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на К и К спорт ЕООД съобразно българското законодателство.

V. Допълнителни условия:

К и К спорт ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Поръчка на стоки:

Може да осъществявате Вашите поръчки и по следните начини:
1 - по имейл на sales@kk-bg.com
2 - чрез факс на номер (02) 9810284
3 - на място в офиса на К и К спорт ЕООД в София, ул. Иван Вазов 17

Начини на плащане:

"В брой"
Заплащането на дължимата цена на стоката, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока, в офиса на К и К спорт ЕООД, находящ се към момента в гр. София, ул „Иван Вазов” 17. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката.

"Наложен платеж"/"Плащане при доставка"
Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

"Банков трансфер"
При избиране на този метод , можете да извършите банков превод към сметка на www.reklamnarabotilnica.com. При извършване на поръчка ще получите писмо с нашите банкови данни. Банка: СИ банк; Клон: Шишман; IBAN: BG63BUIB9888109059900 за лева; Получател: К и К спорт ЕООД. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на превода. При доставка на стоката дължите на куриера единствено сумата за транспортните разходи.

Неразделна част от настоящите Условия за ползване са и следните страници:


Приемам

Този сайт използва бисквитки! Можете да се информирате за тях тук. (отваря се в нов прозорец)